POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
GALERIABERZERA.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Definicje:

1.1.1 Administrator Danych Osobowych – Gabriela Garlicka – Pytlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA GARLICKA – PYTLAK GALERIA BERŻERA – ANTYKI, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, NIP: 951-212-91-44, REGON 015896594, e-mail: kontakt@galeriaberzera.pl, nr tel.: (+48) 22 644-30-82;
1.1.2 Blue Media S.A. – podmiot świadczący usługi płatności elektronicznych oraz kartami płatniczymi, adres: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym 2.000.000 złotych (wpłaconym w całości);
1.1.3 Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
1.1.4 Hasło – dowolnie obrany przez Użytkownika ciąg znaków, zgodny z wymaganiami oprogramowania dostarczonego przez Administratora Danych Osobowych, pozwalający wraz z Loginem na uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika;
1.1.5 Konto Użytkownika – konto Użytkownika w Serwisie oznaczone Loginem i Hasłem podanym przez Użytkownika, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu;
1.1.6 Login – ciąg znaków obrany przez Użytkownika, stanowiący nazwę Konta Użytkownika;
1.1.7 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom cykliczne otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych newsletter’a zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
1.1.8 PayU S.A. – podmiot świadczący usługi płatności elektronicznych oraz kartami płatniczymi, adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym 4.944.000 złotych (wpłaconym w całości);
1.1.9 Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;
1.1.10 Serwis – strona internetowa dostępna od adresem https://gbantiquesdecor.pl, służąca w szczególności do prowadzenia Sklepu Internetowego;
1.1.11 Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych pod adresem: https://gbantiquesdecor.pl; 1.1.12 Towary – towary sprzedawane przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
1.1.13 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta przez Użytkownika i Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
1.1.14 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w tym również ze Sklepu Internetowego;
1.1.15 Zamówienie – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamówienie Towarów oferowanych przez Administratora Danych Osobowych w Sklepie Internetowym.

1.2 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Przez korzystanie z Serwisu rozumie się w szczególności:

1.2.1 rejestrację i założenia Konta Użytkownika w Serwisie, w tym korzystanie ze Sklepu Internetowego;
1.2.2 złożenie Zamówienia bez zakładania Konta Użytkownika;
1.2.3 korzystanie z Newsletter’a;
1.2.4 bieżące korzystanie z Serwisu, nawet jeśli nie wiąże się z utworzeniem i korzystaniem z Konta Użytkownika.

1.3 Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Gabriela Garlicka – Pytlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA GARLICKA – PYTLAK GALERIA BERŻERA – ANTYKI, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, NIP: 951-212-91-44, REGON 015896594, e-mail: kontakt@galeriaberzera.pl, nr tel.: (+48) 22 644-30-82.

1.4 Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników w Serwisie odbywa się w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), jak również, od dnia 25 maja 2018 roku – w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

1.5 Korzystając z Serwisu, w tym zakładając Konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz szczegółowe postanowienia w niej zawarte.

1.6 Użytkownik zobowiązany jest podawać Dane Osobowe zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym.

2 Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych

2.1 W ramach korzystania z Serwisu, w tym w szczególności w ramach rejestracji i zakładania Konta Użytkownika lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym bez zakładania Konta Użytkownika, przetwarzane są następujące Dane Osobowe Użytkowników:

2.1.1 imię i nazwisko/firma;
2.1.2 adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
2.1.3 adres poczty elektronicznej;
2.1.4 numer telefonu;
2.1.5 Login;
2.1.6 numer NIP;
2.1.7 numer IP komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu.

3 Odbiorcy Danych Osobowych

3.1 Dane Osobowe Użytkowników, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, mogą być przekazywane lub udostępniane przez Administratora Danych Osobowych:

3.1.1 przewoźnikowi realizującemu dostawę Towaru wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Towaru, jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy Towaru przesyłką pocztową, kurierską lub paletową;
3.1.2 Blue Media S.A. wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania płatności, jeżeli Użytkownik wybrał formę płatności za pośrednictwem Blue Media S.A.;
3.1.3 PayU S.A. wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania płatności, jeżeli Użytkownik wybrał formę płatności za pośrednictwem PayU S.A.

3.2 Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych Użytkowników podmiotom wymienionym w punkcie 3.1 powyżej odbywa się z poszanowaniem praw Użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4 Cele przetwarzania Danych Osobowych

4.1 Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach:

4.1.1 założenia i prowadzenia Konta Użytkownika;
4.1.2 zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Towaru;
4.1.3 zwrotu Użytkownikowi należności w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy Sprzedaży;
4.1.4 wysyłania Użytkownikowi Newsletter’a;
4.1.5 rozpatrywania reklamacji lub roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.

5 Podstawy przetwarzania Danych Osobowych

5.1 Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie Danych Osobowych może być konieczne do korzystania z Serwisu, w tym z usług świadczonych przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu.

5.2 Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub zgody Użytkownika wyrażonej:

5.2.1 przy rejestracji i zakładaniu Konta Użytkownika; lub
5.2.2 przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym; lub
5.2.3 przy zapisywaniu się na Newsletter.

5.3 Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, jak również nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie prawnej innej aniżeli zgoda Użytkownika, jeżeli taka inna podstawa prawna obowiązuje w danym przypadku.

6 Okres przechowywania Danych Osobowych

6.1 Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:

6.1.1 prowadzenia Konta Użytkownika;
6.1.2 realizacji Umowy Sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz okres, w którym Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub roszczenia z rękojmi;
6.1.3 wysyłania Użytkownikowi Newsletter’a;
6.1.4 rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.

6.2 Po upływie okresu przechowywania Danych Osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora Danych Osobowych.

7 Środki ochrony Danych Osobowych

7.1 Administrator Danych Osobowych chroni Dane Osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności Danych Osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.

7.2 Administrator Danych Osobowych wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę Danych Osobowych Użytkowników. W szczególności Administrator Danych Osobowych stosuje najwyższej jakości zabezpieczenia techniczne i informatyczne, jak również zabezpieczenia fizyczne.

8 Uprawnienia Użytkowników odnośnie Danych Osobowych

8.1 Użytkownik ma prawo:

8.1.1 do uzyskania od Administratora Danych Osobowych potwierdzenia, czy Administrator Danych Osobowych przetwarza jego Dane Osobowe; 8.1.2 w przypadku uzyskania potwierdzenia, że Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika, Użytkownik ma 8.1.2 prawo do uzyskania dostępu do tych Danych Osobowych oraz uzyskania informacji o:

(1) celach przetwarzania Danych Osobowych;
(2) kategorii Danych Osobowych;
(3) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
(4) planowanym okresie przechowywania Danych Osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;
(5) prawie do żądania od Administratora Danych Osobowych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) jeżeli Dane Osobowe nie zostały zebrane od Użytkownika – wszelkich dostępnych informacjach o ich źródle;
(8) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Użytkownika;

8.1.3 wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.1.4 żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących go Danych Osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
8.1.5 wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach;
8.1.6 żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących go Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

(1) Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
(2) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
(3) Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;
(4) Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(5) Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych Osobowych;
(6) Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8.1.7 żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, gdy:

(1) Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych Danych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
(4) Użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

8.2 Administrator Danych Osobowych udostępnia w Serwisie dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – jeżeli taki inspektor został ustanowiony.

9 Pliki cookie

9.1 Administrator Danych Osobowych stosuje tzw. pliki cookie, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

9.2 Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach 9.2 przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w Serwisie usuwać pliki cookie ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

9.3 W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator Danych Osobowych korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z Serwisu, opuszczenia Serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.4 Administrator Danych Osobowych wykorzystuje następujące pliki cookie:

9.4.1 pliki niezbędne do działania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu, w tym logowanie do Serwisu i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe;
9.4.2 pliki zapewniające bezpieczeństwo zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego – zapewniają bezpieczeństwo tych zakupów;
9.4.3 pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
9.4.4 pliki funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika, np. danych podawanych w formularzu Zamówienia, Loginu i Hasła czy też ustawień dotyczących strony Serwisu np. rozmiaru czcionki.

10 Zmiany Polityki Prywatności

10.1 Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:

10.1.1 konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
10.1.2 zmiany funkcjonalności Serwisu, w tym Sklepu Internetowego;
10.1.3 zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności; 10.1.4 poprawy obsługi Użytkowników.

10.2 O zmianie Polityki Prywatności Administrator Danych Osobowych poinformuje z odpowiednym wyprzedzeniem:

10.2.1 w Serwisie oraz zamieści w Serwisie zmienioną Politykę Prywatności;
10.2.2 ponadto Użytkownik posiadający Konta Użytkownika zostanie poinformowany o zmianie Polityki Prywatności podczas logowania na Konto Użytkownika oraz poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika powiadomienia (wraz z załączoną zmienioną Polityką Prywatności w formacie PDF).

10.3 Zmieniona Polityka Prywatności jest wiążąca dla Użytkownika, o ile Użytkownik nie oświadczy Administratorowi Danych Osobowych przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności, że jej nie akceptuje.

10.4 Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

11 Postanowienia końcowe

11.1 Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną Danych Osobowych należy kierować do Administratora Danych Osobowych w formie pisemnej, mailowej, telefonicznej lub osobiście, na poniższe dane:

GABRIELA GARLICKA - PYTLAK GALERIA BERŻERA – ANTYKI
Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12
02-777 Warszawa
e-mail: kontakt@galeriaberzera.pl
nr tel.: (+48) 22 644-30-82

11.2 Administrator Danych Osobowych umieszcza w Serwisie odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl