REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego galeriaberzera.pl

1 Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy Galeria Berżera prowadzony jest pod adresem https://galeriaberzera.pl przez Gabrielę Garlicką – Pytlak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA GARLICKA – PYTLAK GALERIA BERŻERA – ANTYKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, NIP: 951-212-91-44, REGON 015896594, e-mail: kontakt@galeriaberzera.pl, nr tel.: (+48) 22 644-30-82.

1.2 Definicje:

1.2.1 Administrator – Gabriela Garlicka – Pytlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA GARLICKA – PYTLAK GALERIA BERŻERA – ANTYKI, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, NIP: 951-212-91-44, REGON 015896594, e-mail: kontakt@galeriaberzera.pl, nr tel.: (+48) 22 644-30-82;

1.2.2 Antyki – meble, których wiek przekracza 100 lat, stanowiące świadectwo minionej epoki, sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

1.2.3 Blue Media S.A. – podmiot świadczący usługi płatności elektronicznych oraz kartami płatniczymi, adres: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym 2.000.000 złotych (wpłaconym w całości);

1.2.4 Droit de Suite – przysługujące twórcy i jego spadkobiercom prawo do wynagrodzenia z tytułu zawodowej odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworów plastycznych, fotograficznych lub rękopisów utworów literackich i muzycznych. Wysokość Droit de Suite jest wskazana przez Sprzedawcę przy opisie danego Dzieła Sztuki i doliczana do ceny Dzieła Sztuki, natomiast za zapłatę Droit de Suite podmiotom uprawnionym odpowiedzialny jest Sprzedawca;

1.2.5 Dzieło Sztuki – obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki, pastele, wykonane w całości przez artystę (z wyłączeniem planów i 1.2.5 rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań); oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału (z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych); oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, wykonane w całości przez artystę oraz odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców; gobeliny oraz tkaniny ścienne wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy; fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach;

1.2.6 Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączenie sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

1.2.7 Hasło – dowolnie obrany przez Użytkownika ciąg znaków, zgodny z wymaganiami oprogramowania dostarczonego przez Administratora, pozwalający wraz z Loginem na uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika;

1.2.8 Inne Towary – Towary niebędące Antykami ani Dziełami Sztuki sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.2.9 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

1.2.10 Kodeks Cywilny – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. nr 16, poz. 93, tj. z dnia 9 lutego 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.);

1.2.11 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.2.12 Konto Użytkownika – konto Użytkownika w Serwisie oznaczone Loginem i Hasłem podanym przez Użytkownika, na którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, umożliwiające 1.2.12 korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;

1.2.13 Login – ciąg znaków obrany przez Użytkownika, stanowiący nazwę Konta Użytkownika;

1.2.14 Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom cykliczne otrzymywanie od Administratora newsletter’a zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;

1.2.15 PayU S.A. – podmiot świadczący usługi płatności elektronicznych oraz kartami płatniczymi, adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym 4.944.000 złotych (wpłaconym w całości);

1.2.16 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego https://galeriaberzera.pl;

1.2.17 Serwis – strona internetowa dostępna od adresem https://gbantiquesdecor.pl, służąca w szczególności do prowadzenia Sklepu Internetowego;

1.2.18 Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://galeriaberzera.pl;

1.2.19 Sprzedawca – Gabriela Garlicka – Pytlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA GARLICKA – PYTLAK GALERIA BERŻERA – ANTYKI, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, NIP: 951-212-91-44, REGON 015896594, e-mail: kontakt@galeriaberzera.pl, nr tel.: (+48) 22 644-30-82;

1.2.20 Strony – Sprzedawca oraz Klient lub Administrator i Użytkownik;

1.2.21 Towary – Antyki, Dzieła Sztuki oraz Inne Towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są towarami używanymi;

1.2.22 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.2.23 Usługa Elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.);

1.2.24 Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm);

1.2.25 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w tym również Klient korzystający ze Sklepu Internetowego;

1.2.26 Zamówienie – złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamówienie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

1.3 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.3.1 zasady i tryb rejestracji w Serwisie oraz korzystania z Konta Użytkownika;

1.3.2 zasady korzystania z Serwisu;

1.3.3 zasady sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.3.4 prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

1.3.5 zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

1.3.6 zasady korzystania z Newsletter’a.

2 Rejestracja w Serwisie i Konto Użytkownika

2.1 Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarcie z Administratorem umowy o korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Użytkownik uzyskuje pełne prawo korzystania z Serwisu z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie.

2.3 Aby dokonać rejestracji w Serwisie należy:

2.3.1 wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie;

2.3.2 zaznaczyć pole „Załóż konto”;

2.3.3 potwierdzić wolę utworzenia Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

2.4 W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika:

2.4.1 imię i nazwisko/firma;

2.4.2 adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;

2.4.3 adres poczty elektronicznej;

2.4.4 numer telefonu;

2.4.5 Login;

2.4.6 Hasło;

2.4.7 numer NIP - w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem.

2.5 Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, za pomocą którego może korzystać z Serwisu. Dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy po poprawnym podaniu Loginu oraz Hasła.

2.6 Do korzystania z Serwisu konieczne są:

2.6.1 posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu;

2.6.2 dostęp do poczty elektronicznej;

2.6.3 jedna z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej, lnternet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub wyższej;

2.6.4 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

2.6.5 zalecana minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

2.7 Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 2.6.1 Regulaminu, przeglądarek ani dostępu do internetu

2.8 Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2.9 Usługa Elektroniczna prowadzenia Konta Użytkownika świadczona jest przez Administratora bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny żądać usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie takie powinna zostać zgłoszone Administratorowi, w szczególności za pośrednictwem

2.9 poczty elektronicznej na adres: kontakt@galeriaberzera.pl lub pisemnie na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa.

2.10 Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych prowadzenia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:

2.10.1 narusza postanowienia Regulaminu;

2.10.2 dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, w tym Sklepu Internetowego.

2.11 O zaprzestaniu świadczenia Usług Elektronicznych prowadzenia Konta Użytkownika Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie Użytkownika.

3 Zasady korzystania z Serwisu

3.1 Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.

3.2 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

3.3 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie Serwisu lub jego elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu, w tym Sklepu Internetowego lub jego elementów technicznych.

3.4 Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym do rozsyłania spamu.

3.5 Użytkownik odpowiada za udostępnienie Loginu oraz Hasła osobom nieupoważnionym i ponosi odpowiedzialność za wynikające z tego konsekwencje. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika, jak również groźby uzyskania dostępu do Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu Administratora.

3.6 Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w Serwisie, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia całości lub części Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny. Uprawnienia Administratora opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany w Serwisie lub zaprzestaniem świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu.

3.7 Serwis oraz teksty i zdjęcia umieszczone w Serwisie, jak również inne elementy Serwisu mogą być objęte prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.

4 Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego

4.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będącego częścią Serwisu, usługi polegające na sprzedaży Towarów.

4.2 Złożenie Zamówienia przez Klienta może nastąpić po dokonaniu rejestracji w Serwisie przy wykorzystaniu Konta Użytkownika lub bez rejestracji w Serwisie.

4.3 Złożenie Zamówienia przebiega w następujący sposób:

4.3.1 Klient dodaje Towar lub Towary do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym;

4.3.2 Klient wypełnia formularz Zamówienia. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta:

(1) imię i nazwisko/firma;
(2) adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
(3) adres poczty elektronicznej;
(4) numer telefonu;
(5) miejsce i sposób dostawy;
(6) forma płatności;
(7) numer NIP - w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem.

4.3.3 W przypadku Klienta posiadającego Konto Użytkownika i składającego Zamówienie przy wykorzystaniu Konta Użytkownika, dane Klienta opisane w punkcie 4.3.2 (1) – (4) i (7) powyżej zostaną uzupełnione automatycznie.

4.3.4 Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu przez Klienta pola „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.

4.3.5 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji oraz potwierdzenie treści zawartej Umowy Sprzedaży.

4.3.6 Klient przy składaniu Zamówienia wybiera jedną z następujących form płatności:

(1) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Sklepie Internetowym;
(2) płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A. albo Blue Media S.A.,
(3) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem PayU S.A. albo Blue Media S. A. Przyjmowane karty płatnicze:

(a) Visa
(b) Visa Electron
(c) MasterCard
(d) MasterCard Electronic
(e) Maestro

4.3.7 Sprzedawca nie oferuje formy płatności za pobraniem.

4.3.8 Klient przy składaniu Zamówienia wybiera jeden z następujących sposobów dostawy Towaru:

(1) odbiór osobisty u Sprzedawcy pod adresem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, w Dni Robocze w godzinach od 12:00 do 19:00;
(2) przesyłka pocztowa;
(3) przesyłka kurierska;
(4) przesyłka paletowa.

4.3.9 W przypadku niektórych Towarów, w tym w szczególności Antyków lub Dzieł Sztuki – ze względu na ich właściwości fizyczne, w tym np. gabaryty, kruchość lub niestandardowy kształt, jedynym dostępnym sposobem dostawy jest odbiór osobisty wskazany w punkcie 4.3.8 (1) powyżej. W takim przypadku w opisie danego Towaru zostanie zawarta wyraźna informacja, że Towar nie zostanie wysłany do Klienta i konieczny jest jego osobisty odbiór, tak aby Klient przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia posiadał informacje o powyższym ograniczeniu w dostawie.

4.3.10 Sprzedawca oferuje dostawę Towaru wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Koszty dostawy Towarów poza granice Polski ustalane są indywidualnie. 4.4 Sprzedawca realizuje Zamówienie najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży i otrzymania zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostawy, a e przypadku płatności kartą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Brak zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży jest uważany za odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży.

4.5 Termin doręczenia Towaru Klientowi jest zależny od czasu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, nie dłuższego jednak niż 10 Dni Roboczych oraz wybranego sposobu dostawy. Poza przypadkiem, gdy Klient wybrał odbiór osobisty Towaru, dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów.

4.6 Wraz z Towarem Klient otrzymuje paragon lub – na życzenie – fakturę VAT. Podczas dokonywania Zamówienia Klient może wskazać, że chce otrzymać fakturę VAT.

4.7 Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar Klient powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona lub w przypadku podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie powyższych obowiązków nie pozbawia Klienta będącego Konsumentem uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.8 Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT). Do niektórych Towarów doliczana jest opłata z tytułu Droit de Suite. Oprócz uiszczenia ceny Towaru, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Sprzedawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem Zamówienia.

4.9 Z zastrzeżeniem punktu 4.10 poniżej Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez uprzedzenia:

4.9.1 zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym lub zmiany kosztów dostawy;

4.9.2 wprowadzania i wycofywania Towarów z oferty Sklepu Internetowego;

4.9.3 przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.

4.10 Zmiany dokonane w trybie punktu 4.9 powyżej nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

5 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

5.1 Umowa Sprzedaży zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy.

5.2 Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5.9 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub 5.2 wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części Towaru.

5.3 Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może zostać wysłane w dowolnej formie np. pocztą lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.

5.4 Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5.5 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

5.6 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

5.7 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.8 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.9 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego tytułu.

5.10 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar:

5.10.1 bezpośrednio u Sprzedawcy pod adresem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, w Dni Robocze w godzinach od 12:00 do 19:00;

5.10.2 odsyłając Towar na adres Sprzedawcy.

5.11 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

5.12 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6 Reklamacje

6.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

6.2 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Towaru należytej jakości oraz pozbawionego wad w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6.3 Sprzedawca sprzedaje za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie Towary, które są używane, w związku z czym mogą posiadać ślady używania, ubytki i skazy. Sprzedawca informuje przy opisie danego Towaru zawartym w Sklepie Internetowym o istniejących śladach używania, ubytkach lub skazach Towaru.

6.4 W przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wad Towaru lub uszkodzeń Towaru powstałych w czasie dostawy, jak również świadczenia Usług Elektronicznych Klient może skorzystać z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w poniższych postanowieniach zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

6.5 Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład:

6.5.1 pisemnie na adres Sprzedawcy: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa;

6.5.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@galeriaberzera.pl.

6.6 Zaleca się, aby reklamacja zawierała opis reklamacji, żądanie Klienta oraz dane Klienta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.7 Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Klienta oraz powiadomi go o sposobie dalszego 6.7 postępowania. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.

6.8 W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na Towar pozbawiony wad. Nie wpływa to na prawa Klienta będącego Konsumentem, w szczególności na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.9 W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Towaru:

6.9.1 na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w reklamacji albo

6.9.2 przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w reklamacji Klient wskaże inny adres.

7 Newsletter

7.1 Użytkownik może zapisać się na otrzymywanie Newsletter’a poprzez podanie w Serwisie, w zakładce „Newsletter”, adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być wysyłany i kliknięciu pola „Zapisz się”. Użytkownik może zapisać się na otrzymywanie Newsletter’a także w trakcie zakładania Konta Użytkownika poprzez zaznaczenie pola „Newsletter”, w którym wyrażana jest wola zapisania się na Newsletter. W takim przypadku Użytkownik zostaje zapisany na otrzymywanie Newsletter’a po utworzeniu Konta Użytkownika.

7.2 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez Administratora bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z Newsletter’a. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gbantiquesdecor.pl lub pisemnie na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa.

8 Dane osobowe

8.1 Dane osobowe podawane przez Użytkowników w Serwisie i w Sklepie Internetowym, w tym w procesie zakładania Konta Użytkownika lub składania Zamówienia, przetwarzane są przez Gabrielę Garlicką – Pytlak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA GARLICKA - PYTLAK GALERIA BERŻERA – ANTYKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa, NIP: 951-212-91-44, REGON 015896594, e-mail: kontakt@galeriaberzera.pl, nr tel.: (+48) 22 644-30-82, która jest Administratorem danych osobowych.

8.2 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych, w tym do założenia Konta Użytkownika, złożenia Zamówienia lub zapisania się na Newsletter.

8.3 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

8.4 Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności zawartej w Serwisie i stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

9 Zmiana Regulaminu

9.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:

9.1.1 konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;

9.1.2 zmiany funkcjonalności Serwisu, w tym Sklepu Internetowego;

9.1.3 zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Regulaminie;

9.1.4 poprawy obsługi Użytkowników, w tym Klientów;

9.1.5 zmiany form płatności i sposobów dostaw.

9.2 O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany podczas logowania do Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym zmienionym Regulaminem w formacie PDF).

9.3 Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, o ile Użytkownik nie oświadczy Administratorowi przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu, że nie akceptuje zmienionego Regulaminu.

9.4 Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów Sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przed dokonaniem tej zmiany.

10 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

10.1 Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie zawierane są w języku polskim.

10.2 Prawem właściwym dla umów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zawieranych na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

10.3 Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umów na warunkach określonych w Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Polubownym przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

10.4 Informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

10.5 Konsument ma prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11 Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

11.1 Przepisy niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do Klientów niebędących Konsumentami z następującymi zastrzeżeniami:

11.1.1 Z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

11.1.2 Klient niebędący Konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie punktu 5 Regulaminu.

11.1.3 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem zapłacił Sprzedawcy za nabycie Towaru.

11.1.4 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.

12 Postanowienia końcowe

12.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

12.2 Załącznikami do Regulaminu stanowiącymi jego integralną część są:

12.2.1 Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży;

12.2.2 Załącznik nr 2 – Polityka prywatności.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GALERIA BERŻERA - ANTYKI
Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 UH 12, 02-777 Warszawa
galeriaberzera.pl
kontakt@galeriaberzera.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

_______________________________________________________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

____________________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

____________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów):

____________________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów)

____________________________________________________________

- Data

____________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl